انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

book

محصول جدید

کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

.

نویسنده: میشل اشبی

بازگردانندگان: دکتر سیروس جوادپور، مهندس سعید کریمی

.

قیمت پشت جلد: 30 هزار تومان

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

30,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

پیشگفتار مولف:

مواد به خودي خود، اثر کمی بر زندگی ما دارند؛ اما شیوهي استفاده از آنهاست که تأثیر بسزایی بر

زندگی ما دارد.

(Epictetus, AD 50–100, Discourses Book 2, Chapter 5)

مواد نوین، موجب پیشرفت طراحی مهندسی در زمان اپیکتتوس شدند (مترجم: اپیکتتوس یک

فیلسوف یونانی بود که در سال 55 میلادي به دنیا آمد و نمونه ي یک روح آزاده و متکی به نفس

بود). امروزه با وجود مواد بیشتري که نسبت به گذشته در دسترس هستند، فرصتهاي بسیار خوبی

نیز براي نوآوري وجود دارند؛ اما چنین پیشرفتی تنها هنگامی میسر میشود که رویه اي براي رسیدن

به یک انتخاب خردمندانه وجود داشته باشد. این کتاب، یک رویه ي اصولی را براي انتخاب مواد و

فرایندها ارائه می دهد تا به کمک آن بتوان به یک زیرمجموعه از بهترین گزینههاي همخوان با

ملزومات یک طراحی دست یافت. ساختار اطلاعات آن نیز به نوبه ي خود منحصر به فرد است. این

ساختار، دسترسی سریع به دادهها را میسر میکند و به کاربر آزادي عمل بیشتري را براي جستجوي

گزینههاي امکانپذیر میدهد. این روش به صورت نرمافزاري نیز در دسترس قرار دارد که

انعطاف پذیري بالاتري را نیز ایجاد میکند.

تأکید اصلی این رویکرد، طراحی با "مواد" است و نه "علم مواد"؛ البته در موارد مورد نیاز، علم

مواد به کار گرفته شده است تا یک ساختار براي معیارهاي انتخاب به وجود آید. هشت فصل اول، به

دانش اولیه ي زیادي نیاز ندارند: تنها یک پیش زمینه از علم مواد و مکانیک کافی است. فصل هایی که

با انتخاب شکل و اهداف چندگانه سر و کار دارند، مقداري پیشرفته تر هستند؛ اما می توان در اولین

مرتبه ي خواندن این کتاب، از آن ها صرف نظر کرد. این کتاب تا حد امکان، انتخاب مواد را با

جنبه هاي گوناگون طراحی همراه کرده و در این روند، ارتباط میان مراحل مختلف طراحی،

بهینه سازي و مکانیک مواد توسعه یافته است. از نگاه تدریس، این کتاب چنان طراحی شده است که

بتواند به صورت یک کتاب درسی براي دانشجویان مهندسی سال سوم یا چهارم با عنوان "انتخاب

مواد در طراحی" در نظر گرفته شود: 6 تا 10 جلسه از درس را می توان به فصل هاي 1 تا 6 اختصاص

داد و کل کتاب را می توان براي بیش از 20 جلسه ي درسی همراه با انجام پروژه و کار با نرم افزار در

نظر گرفت.

فراتر از این ها، این کتاب به عنوان بالاترین مرجع درسی طراحی شده است. این روش، نمودارها و

جدول هاي شاخص هاي کارایی آن به صورت عملی در دنیاي واقعیِ انتخاب مواد و فرایندها کاربرد

دارند و این مجموعه از "راه حل هاي مفید" به ویژه در مدل سازي می توانند مفید باشند و البته نباید

فراموش کرد که خود مدل سازي نیز یک بخش بنیادین از طراحی بهینه به شمار می رود.

خواننده پس از کسب تجربه ي کافی، می تواند کتاب و نرم افزار را در سطوح پیچیده تر استفاده

کند. براي به دست آوردن این مهارت می تواند کار را با شاخص هاي موادي که در مطالعات موردي

وجود دارند، آغاز کند و به تدریج به مدل کردن مسائل جدید طراحی روي آورد. حاصل انجام آن

می تواند شاخص هاي مواد و توابع جریمه ي جدید و شاید هم نوآورانه باشد. این جنبه از آموزشِ

پیوسته، می تواند با فهرستی از "مطالعات بیشتر" در انتهاي فصل ها و همچنین با مجموعه اي از

ادامه یابد و به این ترتیب همه ي جنبه هاي گوناگون این کتاب درسی فراگرفته E تمرین هاي پیوست

شود. در پایان نیز باید خاطر نشان کرد که مراجع مفیدي نیز در پیوست هاي انتهایی کتاب آمده

است.

پیشگفتار بازگردانندگان:

عصر اطلاعات، ارتباطات و شکوفایی فناوري، دنیاي پیرامون را به سرعت دست خوش دگرگونی هایی

کرده است. انسان مبتکر، خلاق و توانمند امروز، چشم به سوي قله هاي ناپیدایی دوخته است و

شتابان خود را به بلندي هاي بیانتها و بیکران آنها نزدیک میکند. انسان مدرن امروزي، علی رغم

همه ي توانمندي هاي خیره کننده ي خود که در کلِ تاریخ گام نهادن او به کره ي خاکی نیز بی نظیر

بوده است؛ اکنون نیازمندتر و وابستهتر شده است. چشمهاي حریصِ او هر لحظه در بازار پر رونق

تولید و مصرف، کالاي جدیدي را میطلبد و آرزو و سودایی جدیدي را در ذهن میپروراند. برآوردن

این نیازهاي روزافزون، دستهاي محتاج او را به سوي ابزارها، کالاها، تجهیزات و سازههایی کشانده

که از ارزان ترین طریق ممکن بگذرد، در زیباترین جامهي ممکن بیاراید، بر پایهاي مستحکم و مقاوم

شکل یابد، در دوام و استواري زبانزد باشد، آسان و سریع به دست آید و سرانجام عملکردي مطمئن

را تضمین دهد. در نظر گرفتن همهي این معیارهاي یاد شده، عرصهي رقابت سختی را بر بازار تولید

تحمیل کرده است. گوي توفیق، میراث پر بهاي بازیگري است که کالاي خود را با بهترین ترکیب

ممکن از شاخصههاي استحکام، زیبایی، کارایی، دوام، تضمین و ارزانی ارائه دهد. این همه شاخص

متراکم و گاهی متضاد را میتوان در پهناي واژههاي "انتخاب مواد و طراحی" گنجاند.

انتخاب و طراحی مناسب یعنی ارائهي بهترینها در بهترین شرایط. این مهم، مستلزم شناخت

دقیق شرایط و نیازمنديها، مواد مهندسی و معیارهاي طراحی است. نوشتار پیشرو که ترجمهي

کتاب وزین و پر آوازهي "انتخاب مواد در طراحی مکانیکی" نوشته ي نویسندهاي چیره دست و نام

آشنا "پرفسور میشل فاریس اشبی" است؛ مجموعه اطلاعات ارزشمندي را همراه با معیارهایی براي

طراحی و انتخاب مواد ارائه میدهد. اگرچه اهتمام اصلی این کتاب بر جنبههاي مکانیکی طراحی

است؛ اما در سراسر آن تیزبینی و ژرفنگري مؤلف در ارائهي به جاي دیگر جنبه هاي گوناگون

طراحی مشهود است. نویسندهي دانشمند و مشهور این اثر سعی کرده است که در هر ویرایش،

جنبههاي دیگري از انتخاب و طراحی را با ارائهي نمونهها و مثالهاي کاربردي ارائه دهد که خود

گواهی بر پویایی متن با ارزش این کتاب است.

اهمیت این کتاب که مخاطبینش را با اصول و معیارهاي انتخاب مواد با تأکید بر جنبههاي

مکانیکی آشنا میکند و همچنین خلأ متنهاي مشابه با آن در نوشتارهاي فارسی، بازگردانندگان را

بر آن داشت تا بازگردانی متن حاضر را آغاز و به سرانجام رسانند. در بازگردانی آن، تلاش شده است

که با رعایت اصول امانت در بازگردانی و انتخابِ معادلهاي مناسب فارسی، حداکثر هم خوانی با پیام

و محتواي این کتابِ مرجع رعایت شود. دقت بازگردانندگان حاضر در درك صحیح متن و سپس

بازگردانی آن، به یافتن پارهاي از لغزشها در متن اصلی نیز انجامید و به نویسندهي فاضل آن انتقال

یافت.

با وجود همهي دقت نظرها، متن حاضر پیراسته از لغزشهاي نگارشی و نوشتاري نیست.

بازگردانندگان مشتاقانه به انتظار انتقادهاي مخاطبین خویش مینشینند تا به لطف نگاههاي تیزبین

آنها، متنی دقیقتر و پیراسته تر را در ویرایشهاي آتی به زیور طبع و نشر بیارایند.

گفتنی است که به دلیل هزینهي گزاف کاغذ و چاپ در زمان انتشار این کتاب، به ناچار تصمیم

به چاپ آن به صورت تک رنگ و با اندازهي کوچک گرفته شد؛ اما براي استفادهي آسانتر خوانندگان

گرامی، یک لوح فشرده نیز همراه با آن ارائه میشود که شکلها و نمودارهایی را در بر دارد که نیاز به

دقت بیشتر، ابعاد بزرگتر و یا تهیه رونوشت براي تمرین و حل مسئلهها دارند.

بازگردانندگان این کتاب، بر خود لازم میدانند که مراتب تشکر و قدردانی را از همهي عزیزانی

که در چاپ این اثر ایفاي نقش کردهاند، ابراز دارند. از این رو کمال تشکر را از اساتید ارجمند آقایان

دکتر کمال جانقربان، دکتر سید مجتبی زبرجد و دکتر خلیلالله قیصري بابت بردباري و دقت نظر در

داوري این کتاب، از آقاي دکتر عظیم جباره بابت ویراستاري ادبی روان و کارآمد و همچنین از

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و مرکز نشر دانشگاه شیراز براي همکاريهاي صمیمانه و

بی شائبه ي ایشان دارند.

در پایان، این اثر به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته هاي مهندسی (به ویژه مهندسی مواد

و مهندسی مکانیک) بی هیچ ادعایی پیشکش میشود. امید است که پس از مطالعه، احساسِ تضییع

وقت ننمایند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

کتاب انتخاب مواد در طراحی مکانیکی

.

نویسنده: میشل اشبی

بازگردانندگان: دکتر سیروس جوادپور، مهندس سعید کریمی

.

قیمت پشت جلد: 30 هزار تومان

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز

28 محصولات دیگر در همان شاخه: